เว็บรีวิวรายวิชาเรียนพื้นฐาน จากผู้เรียนจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม
รายวิชาเรียนพื้นฐาน คืออะไร ?
sample image

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

     ในรั้วของการเรียนอุดมศึกษานั้น หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นหมวดวิชาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะด้าน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่รอบด้าน กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีระบบการคิดที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะใช้ในจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทั้งหมดรวม 4 กลุ่มวิชาและมีสัดส่วนดังนี้

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กุมภาพันธ์ 2560


รายวิชาเรียนที่กำลังได้รับความสนใจ
ภาคเรียนที่ 1
ฮ 0-0 , -
 • ภาษาการสื่อสาร
  B+ 67%
 • จากผู้เรียนทั้งหมด 3 คน

นายปฏิพันธ์ อุทยานุกูล


694 | 3 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 1
ฮ 0-0 , -
 • ภาษาการสื่อสาร
  B 43%
 • จากผู้เรียนทั้งหมด 7 คน

นางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์


402 | 6 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 1
ฮ 0-0 , -
 • คณิตวิทย์ เทคโน
  B+ 38%
 • จากผู้เรียนทั้งหมด 13 คน

นายบรรทด จอมสวรรค์


354 | 10 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 1
ฮ 0-0 , -
 • มนุษยและสังคม
 • จากผู้เรียนทั้งหมด คน

นายอดิเทพ วงค์ทอง


170 | 0 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 2
อา 1-3 , -
 • มนุษยและสังคม
 • จากผู้เรียนทั้งหมด คน

นายอดิเทพ วงค์ทอง


170 | 0 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 1
ฮ 0-0 , -
 • คณิตวิทย์ เทคโน
 • จากผู้เรียนทั้งหมด คน

นายสุรินทร์ ทองคำ


163 | 0 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 2
ส 5-7 , -
 • ภาษาการสื่อสาร
 • จากผู้เรียนทั้งหมด คน

นายปฏิพันธ์ อุทยานุกูล


122 | 0 ความคิดเห็น
ภาคเรียนที่ 2
อ 1-3 ,
 • มนุษยและสังคม
  B 75%
 • จากผู้เรียนทั้งหมด 4 คน

นายนพชัย ฟองอิสสระ


51 | 1 ความคิดเห็น
เว็บไซต์เราทำอะไรได้บ้าง

เป็นแหล่งข้อมูล

ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการลงทะเบียนเรียนของตนเองได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานมีแนวทางที่หลากหลายในการลงทะเบียนได้มากขึ้น

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

เปิดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจากประสบการณ์ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และยังสามารถร่วมให้คะแนน Review ในวิชาต่างๆ ได้อีกด้วย

ผู้สอนได้ประโยชน์

อาจารย์ ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ สามารถเห็นความคิดเห็น จากผู้เรียนและสามารถนำไปปรับปรุง การสอนหรือสื่อการสอนต่างๆ ของตนเองได้

 • ค้นหารายวิชาที่เหมาะกับคุณเลย ตอนนี้

 • วิชาเอกเลือกพื้นฐาน | วิชาเลือกเสรี | ให้คะแนนผลการเรียนของคุณ
 • ลองค้นหารายวิชา
บทความยอดนิยม